‘ศุลกากร’ ยกเลิกบังคับผู้โดยสารแจ้งทรัพย์สินก่อนออกนอกประเทศแล้ว

Posted on Categories news

‘อธิบดีกรมศุลกากร’ ลงนามประกาศยกเลิกข้อบังคับให้ผู้โดยสารแจ้งของมีค่าที่นำติดตัวออกนอกประเทศ เนื่องจากมีเนื้อหาบางประการสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ลงนามในประกาศกรมศุลกากร ที่ 79/2561 เรื่องแก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561 ตามที่กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

พร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ลงวันที่ 26 ก.พ. 2561 นั้น เนื่องจากประกาศกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาบางประการสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนั้น จึงให้แก้ไขโดยให้ยกเลิกความในข้อ 4 การรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ของประกาศฉบับดังกล่าวเสียทั้งสิ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook